Definition

streaming data architecture

Contributor(s): Kostas Tzoumas